Polityka prywatności

dla użytkowników strony internetowej fizjokid.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej RODO) przekazujemy Państwu następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej fizjokid.pl, jest Anna Łakomska-Łętocha prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Łakomska-Łętocha Centrum Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej FIZJOKID z siedzibą w Krakowie (31-636) oś. Oświecenia 23/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem  NIP: 9452061507, REGON: 123220077 zwana dalej ‘”FIZJOKID”.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z FIZJOKID, w jeden z następujących sposobów:

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

FIZJOKID przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, w następujących celach:

  • w celu komunikacji z użytkownikami strony internetowej fizjokid.pl, obejmującej w szczególności odpowiadanie na wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, a także kontakt telefoniczny – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem FIZJOKID jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej www. fizjokid.pl);
  • w celu administrowania stroną internetową – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( w tym przypadku interesem FIZJOKID jest administrowanie stroną internetową fizjokid.pl);
  • w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej fizjokid.pl

– podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody ( przy pierwszym wejściu na stronę internetową fizjokid.pl pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie plików cookies);

  • w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu FIZJOKID, jako administratora danych osobowych, polegającego na ochronie interesów majątkowych FIZJOKID.

PLIKI COOKIES

Na stronie internetowej fizjokid.pl wykorzystywane są tzw. Pliki cookies, czyli krótkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników w czasie korzystania przez nich z serwisów internetowych.

Na stronie internetowej fizjokid.pl wykorzystujemy pliki cookies służące zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej fizjokid.pl.

Informujemy również, iż  na stronie internetowej  fizjokid.pl wykorzystywane są również pliki cookies podmiotów, z których usług korzystamy, w szczególności Facebooka oraz Google’a, wobec czego zalecamy, aby zapoznali się Państwo z zasadami wykorzystywania plików cookies przez te podmioty , aby podjąć świadomą decyzję w przedmiocie zgody na wykorzystywanie plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej fizjokid.pl.

Podkreślamy, iż strona internetowa www.fizjokid.pl nie publikuje żadnych reklam, zatem nie przetwarzamy Państwa danych osobowych i nie zapisujemy na Państwa urządzeniach końcowych plików cookies o charakterze marketingowym, których celem byłoby profilowanie i dostosowanie treści do Państwa preferencji.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies, jeżeli jednak nie życzą  sobie Państwo  wykorzystywania plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej fizjokid.pl mogą Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej  –  całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszzczeniu plików cookies w swoim urządzeniu końcowym,przy czym przedmiotowe ustawienia można zmienić  w dowolnej chwili.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji, jednakże w pewnych przypadkach jest niezbędne w celu skorzystania przez Państwa z określonych funkcjonalności strony internetowej fizjokid.pl.

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w granicach określonych w przepisach prawa.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgode cofnąć z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej bezpośrednio do FIZJOKID na adres poczty elektronicznej: fizjokid@gmail.com.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że przetwarzając Państwa dane osobowe nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  w oparciu o profilowanie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów;

  • osobom współpracującym z FIZJOKID w zakresie świadczenia usług o charakterze diagnostycznym lub terapeutycznym;
  • dostawcom usług wspierającym FIZJOKID w bieżącej działalności, w tym dostawcom oprogramowania lub firmie hostingowej;
  • Podmiotom świadczącym na rzecz FIZJOKID usługi prawne lub księgowe.

Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, FIZJOKID może też udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej z zastrzeżeniem wskazanej powyżej informacji, iż na stronie internetowej fizjokid.pl wykorzystywane są również pliki cookies podmiotów, z których usług korzystamy, w szczególności Facebooka oraz Google’a, co oznacza, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, których siedziby znajdują się poza obszarem Unii Europejskiej.

Pragniemy Państwa zapewnić, iż wracamy szczególną uwagę, aby podmioty, z których usług korzystamy, dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, wynikające w szczególności z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez  Komisję ( UE) lub uczestnictwa w programie „Privacy Shield” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE- USA.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania – po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe:

  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

– w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora;

  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu administrowania stroną internetową oraz wykorzystywania cookies.

Po upływie powyższych okresów przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

„Polityka prywatności „może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wyniknie ze zmiany stosowanych przepisów prawa.